สำคัญมาก!

หากคุณไม่เข้าใจเอกสารนี้ในฉบับภาษาใด ๆ ซึ่งมีให้อ่านได้ในปัจจุบัน เราขอร้องอย่างยิ่งมิให้ยินยอมหรือยอมรับข้อตกลง และจะเป็นผลให้ไม่มีการใช้งานแอปพลิเคชันต่อไป จะยึดเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักสำคัญในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเอกสารฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษ เวอร์ชันภาษาอังกฤษมีชัย ดังนั้น โดยการใช้งานแอปพลิเคชันของเราต่อไป คุณยินยอมและยอมรับว่าคุณมีความเข้าใจในข้อตกลงของเอกสารนี้ในฉบับภาษาใดภาษาหนึ่งซึ่งมีให้อ่านได้ในปัจจุบัน